Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение. 

Водачите преминават основен курс на обучение и след завършване на основния курс полагат изпит. 

Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс и след завършване на специализирания курс  полагат изпит.

 

На успешно издържалите изпита изпълнителният директор на ИА "АА" издава ADR свидетелство за водач по образец с валидност 5 години.

 

1. Разпределение на учебните часове при обучение за придобиване на ADR свидетелство

Наименование на модулите

Хорариум

1

Модул 1 „Основен курс”

19 уч.часа

2

Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

13 уч.часа

3

Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

8 уч.часа

4

Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

8 уч.часа

 Продължителност на обучението

Наименование на модулите

Хорариум/Учебни дни

1

Модул 1 „Основен курс” и Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

32 уч.ч./4 дни

2

Модул 1 „Основен курс” и Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

27 уч.ч./4 дни

3

Модул 1 „Основен курс” и Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

27 уч.ч./4 дни

 

2. Разпределение на учебните часове при обучение за удължаване срока на валидност на ADR свидетелството

Наименование на модулите

Хорариум

1

Модул 1 „Основен курс”

8

2

Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

4

3

Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

2

4

Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества – Клас 7”

2

 

Общо:

16 уч. ч.

 

Продължителност на обучението

Наименование на модулите

Хорариум/Учебни дни

1

Модул 1 „Основен курс” и Модул 2 „Специализиран курс за превоз в цистерни”

12 уч.ч./2 дни

2

Модул 1 „Основен курс” и Модул 3 „Специализиран курс за превоз на вещества и изделия от Клас 1”

10 уч.ч./2 дни

3

Модул 1 „Основен курс” и Модул 4 „Специализиран курс за превоз на радиоактивни вещества - Клас 7”

10 уч.ч./2 дни