ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ВОДАЧИ

 

Наредба № 41 от 4 Август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация издадена от Министерството на транспорта Обн. Дв. Бр.73 От 19 Август 2008г.

 

Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.  Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил успешно изпит. Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

 

Необходими документи за записване:

• Копие от лична карта;

• Копие на свидетелство за управление на МПС;

• Копие на контролен талон.